Prekių katalogas

Privatumo politika

 • XLAND LT, MB (toliau – XLAND LT) yra svarbi Jūsų, mūsų klientų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

  Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie XLAND LT vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises.


  I. Pagrindinės sąvokos

  Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
  Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
  Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;
  Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;
  Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
  Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;
  Specialiųjų kategorijų duomenys – asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys atskleidžiantys sveikatos duomenis, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir/ar lytinę orientaciją.

   

  II. Asmens duomenys

  Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai.
  XLAND LT renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:
  - Jūsų sutikimu;
  - siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

  Asmens duomenų tvarkymo tikslai.
  XLAND LT tvarko duomenis elektroninės prekybos tikslu.

  Tvarkomi asmens duomenys.
  XLAND LT tvarko šiuos duomenis:
  - su Jūsų sutikimu, asmens duomenis, kuriuos pateikiate, svetainėje www. XLAND LT.lt (tai pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas);
  - asmens duomenis gaunamus sudarant verslo (bendradarbiavimo) sutartį (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris);
  - kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;

  Asmens duomenų saugojimo terminas.

  Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.
  Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

  Asmens duomenų teikimas.
  XLAND LT teikia Jūsų duomenis:
  - Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;
  - įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
  - kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

   

  III. XLAND LT naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės.

  XLAND LT veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

  Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)
  XLAND LT tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

  IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka.

  Jūs turite teisę:
  - kreiptis į XLAND LT su prašymu suteikti informaciją apie XLAND LT tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinot“ ir „teisė susipažinti“);
  - kreiptis į XLAND LT su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);
  - kreiptis į XLAND LT su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);
  - kreiptis į XLAND LT su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);
  - kreiptis į XLAND LT su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);
  - kreiptis į XLAND LT su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“);
  - kreiptis į su XLAND LT suteikti informaciją apie XLAND LT tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“).
  Įgyvendinant šias teises, Jūs galite kreiptis į XLAND LT bet kuriuo Jums patogiu būdu:
  Raštu: Kalno g. 97-22, LT-13105, Vilnius
  El. paštu: info@xland.lt
  Tel. Nr. + 37066489000


  Nepavykus išspręsti klausimo su XLAND LT ir jeigu Jums kelia susirūpinimą XLAND LT veikimas / neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio Privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 • Kokybiškos prekės
  Greitas pristatymas
  Saugus pirkimas
  Patikima garantija